วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ห้องสอบหน้าที่พลเมือง


1. หน่วยที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย

3. หน่วยที่ 3 พระบรมราโชวาทหลักการทรงงาน
ภาคเรียนที่ 1
3. หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิบไตย
4. หน่วยที่ 4 การปรองดอง และสมานฉันท์
5. หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
ภาคเรียนที่ 2 
1. หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย
2. หน่วยที่ 2  รักชาติยึดมั่นในศาสนา และ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. หน่วยที่ 3 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4. หน่วยที่4 ความปรองดอง สมานฉันท์
5. หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง