วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ห้องสอบหน้าที่พลเมือง


1. หน่วยที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย

3. หน่วยที่ 3 พระบรมราโชวาทหลักการทรงงาน
ภาคเรียนที่ 1
3. หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิบไตย
4. หน่วยที่ 4 การปรองดอง และสมานฉันท์
5. หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
ภาคเรียนที่ 2 
1. หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย
2. หน่วยที่ 2  รักชาติยึดมั่นในศาสนา และ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. หน่วยที่ 3 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4. หน่วยที่4 ความปรองดอง สมานฉันท์
5. หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ห้องสอบภูมิศาสตร์

1. แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2. แบบทดสอบหน่วบที่ 2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์
3. แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมฃาติในโลก
4. แบบทดสอบหน่วยที่ 4 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5. แบบทดสอบหน่วยที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. แบบทดสอบภูมิศาสตร์ประเทศไทย มี 7 ขุด
6.1 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น
6.2 ภาคเหนือ
6.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.4 ภาคกลาง
6.5 ภาคตะวันออก
6.6 ภาคตะวันตก
6.7 ภาคใต้
7. ข้อสอบO-net ภูมิศาสตร์
8. แบบทดสอบ7วิชาสามัญสังคม ชุด 1